Beroepsopleiding Levenstherapeut

Deze beroepsopleiding van vier jaar en een stageperiode plus Masterclass, leidt op tot het beroep met diploma van School of Life Levenstherapeut. Het is ook mogelijk de eerste twee jaar van de opleiding te volgen als intensief traject voor bewustzijnsontwikkeling.

Het eerste en tweede jaar staan in het teken van de psychologische, energetische en spirituele diagnostiek en ontwikkeling van de student zelf. Als School of Life Levenstherapeut kun je een cliënt pas professioneel begeleiden indien je zelf beschikt over een zuiver niveau van zelfinzicht. Je maakt diepgaand contact met jezelf en de ander. Door het intensief in kaart brengen van je eigen (energie) bewustzijn, krijg je inzicht in welke patronen uit je verleden nog zichtbaar zijn in het heden. Je maakt contact met jezelf in een ruimer kader, het pad van je ziel zal duidelijker worden, zodat je andere keuzes gaat maken in het leven.

De focus ligt op de eigen ontwikkeling en je oefent vanaf jaar 1 met het therapeutisch toepassen van het geleerde, door anderen te begeleiden via healing-, reading, coaching- en counselingtechnieken. Je wordt daarin begeleid dmv supervisie met je mentor.  Je maakt elk jaar een schrijfopdracht op basis van literatuuronderzoek. Tevens doe je ieder jaar eigen leertherapie tussen de lesblokken in. Tijdens het tweede jaar wordt ook de interne 4 daagse training voltooid: Praktisch Werken met Psychopathologie (PWP). Na afloop van het tweede jaar kan in overleg met de mentor gekozen worden voor het voortzetten van de beroepsgerichte therapeutische opleiding. Kies je voor doorgaan dan schrijf je je tevens in voor de externe training Medische Basiskennis ( MBK-Pro) bij Con Amore Opleidingen, te volgen voorafgaand aan jaar 3.

Vervolgtraject: het derde en vierde jaar staan in het teken van de verdieping van de psychologische, energetische en spirituele diagnostiek en zijn gericht op het steeds professioneler kunnen toepassen en integreren van je bewustzijn en de geleerde en ervaren technieken. Ook schrijf je elk jaar een paper op basis van literatuuronderzoek. Zo word je als School of Life Levenstherapeut uitgenodigd jezelf voorbij de dualiteit te gaan manifesteren en word je een mens die zich bewust is van de onderlinge samenhang van alles wat bestaat en zich in dienst kan stellen van een nieuwe cultuur van maatschappelijk eenheidsbewustzijn. De beroepspraktijk wordt verder uitgebouwd, je schrijft een eindscriptie.

Tijdens jaar 5 doe je een praktijk – en oefenstage en volg je de 4 daagse Masterclass Therapeutische Interventie die je afsluit met een thesis schrijfopdracht. Je leert de wet van creatie en manifestatie bewust inzetten in je persoonlijke en professionele leven. De volledig voltooide beroepsopleiding leidt tot het diploma van Levenstherapeut.

Toelatingseisen

Om een praktijk te voeren volgens de normen van de Nederlandse gezondheidsraad en de beroepsverenigingen, moet je zelfstandig kunnen functioneren op HBO niveau. Om in te stromen heb je daarom een HAVO/VWO/MBO4 (HBO) vooropleiding nodig.

Schrijfopdracht en Intakegesprek

Op de pagina Inschrijven vind je de volledige inschrijfprocedure. Hier kan je een afspraak maken voor een intakegesprek, de eerste stap van de inschrijving! Je ontvangt daarvoor een schrijfopdracht, waarin je aan de hand van enkele vragen jouw biografie en motivatie beschrijft.  Tevens geef je aan of je voorkeur uitgaat naar de tweejarige  opleiding voor bewustzijnsontwikkeling, of juist naar de volledige therapeutische beroepsopleiding van 4,5 jaar. Met iedereen ( ook met degenen die hun keuze bij aanvang nog niet kunnen of willen maken), volgt tijdens het tweede jaar een studieadviesgesprek met de mentor over een eventueel therapeutisch vervolgtraject.

Oriëntatieworkshops

Vanaf september zijn er elke maand oriëntatieworkshops voor iedereen die kennis wil maken met School of Life en haar opleidingen.  Je kunt hier sfeerproeven, twee docenten ontmoeten en vragen stellen aan twee studenten. De workshop is een dag vol mooie oefeningen om kennis te maken met de wereld van energie en bewustzijn. De dag ondersteund om op een diepere laag verbinding te maken met jezelf zodat de keuze voor jouw volgende stap helder wordt. Deze dag is niet verplicht, maar een fijne kennismaking voor iedereen die overweegt een opleiding te gaan doen. Ook als je al zeker weet dat je gaat starten maar je kunt niet wachten tot het opleidingsjaar begint, ben je van harte welkom! Schrijf je hier in!

Zaterdag 10 oktober, 14 november en 9 januari 2020 in Utrecht

Zondag 13 december 2020 in Amsterdam

Eerste jaar

Het gewonde zelf

Tijdens het eerste jaar staan zelfdiagnostiek, energiebewustzijn en (zelf)helende technieken centraal. Vanuit verschillende invalshoeken werken we op een intensieve, directe manier met alle facetten van ons energiesysteem. We trainen ons bewustzijn volgens de modellen van de anatomie van gedragsbewustzijn, de transformatie van kindbewustzijn naar volwassen bewustzijn en de zes fasen van spirituele bewustwording. We maken gebruik van verschillende healing- en readingtechnieken, intensief lichaamswerk, ontwikkelingspsychologie, lees- schrijf- en huiswerkopdrachten, ervarings gerichte opdrachten, healingcontact met interne cliënten, voeren van intakegesprekken, chakra assessments, meditaties en visualisaties, een persoonlijk healingplan, individuele therapiesessies, groepstherapie, triades, intervisie en supervisie. Je werkt per kalenderjaar zelf twaalf keer met oefencliënten. Ook doe je minimaal vier maal supervisie over je werk met je cliënten aan de hand van een uitgebreide supervisierapportage.

Tweede jaar

Het gezonde zelf

Daar waar in het eerste jaar een intensief persoonlijk proces op gang wordt gebracht en er volledige absorptie van het lesmateriaal plaatsvindt, integreer je in het tweede jaar de technieken en het bewustzijn op een dieper niveau. Het accent ligt daarom zowel tijdens de lessen als in de inter-en supervisiesessies en de triades op het inter-relationele proces en de begeleiding hiervan, met een (nieuwe) eigen verantwoordelijkheid over de transparante communicatie hierover, zowel naar studiegenoten, docenten als cliënten. Je wordt begeleid in de expansie naar het multi-dimensionale bewustzijn. De diagnostiek verlegt zich van IK, tot IK in relatie tot de ander en een nieuwe wij-cultuur wordt geoefend, inclusief het werken met externe cliënten. Je leert actief onderscheid te maken tussen het gewonde zelf en het gezonde zelf, ook bij je cliënten, en je bewustzijn verschuift van het kindbewustzijn naar het toepassen in de praktijk volwassen bewustzijn. We werken met integrale diagnostische healing, reading, coaching en counseling vaardigheden, waarin je via waarnemend bewustzijn zowel de therapeut als de cliënt in jezelf leert observeren. Vanuit de focus op transparante communicatie en het leren conflicten geweldloos aan te gaan en op te lossen, leer je technieken voor het professionele counselinggesprek. Je vervolgt daarnaast met je therapeut je individuele therapiesessies. Ook werk je tijdens het kalenderjaar vijftien keer met externe cliënten. Je doet minimaal vier keer supervisie over je werk met je externe, onbetaalde cliënten op basis van een uitgebreide rapportage. Ook kun je besluiten door te gaan met met de vervolgopleiding tot Levenstherapeut. Ter voorbereiding hierop volg je tijdens het tweede jaar de verdiepende cursus Praktisch Werken met Psychopathologie (PWP). Deze cursus is in samenwerking met Con Amore, speciaal voor SOL studenten ontworpen. (Inschrijven voor PWP uitsluitend via de website van School of Life). Alvorens toegelaten te worden tot jaar 3 hebben studenten met de mentor een evaluatie-en adviesgesprek. Je schrijft je dan tevens in voor de externe training Medische Basiskennis (MBK-Pro) bij Con Amore Opleidingen en start deze training voor aanvang van jaar 3.

Derde jaar

Het transpersoonlijke zelf

Tijdens het derde jaar bouw je verder aan de professionalisering van je verworven reading-, healing-, coaching- en counselingtechnieken uit het eerste en tweede jaar, met het verschil dat opnieuw actief geschakeld wordt naar een hoger bewustzijnsniveau. Naast het bewustzijnsproces over je eigen persoonlijkheid als School of Life Levenstherapeut, onderzoek je nu ook wie je bent als deel van het universele bewustzijnsveld. Je integreert je ego met het transpersoonlijke door je bewust met je goddelijke oorsprong terug te verbinden. Daarmee benoem en ervaar je je plaats als deel van het geheel. De focus ligt op persoonlijk- en professioneel meesterschap en bewuste professionele en transparante communicatie en contact met je cliënten. Je leert werken met de neuronetwerken en programmering van onze hersenfuncties. In het derde jaar wordt een expansie gemaakt naar de verdere voorbereiding op de professionele beroepspraktijk.  Je leert als School of Life Levenstherapeut te werken op een non-duale manier. Je leert hoe je therapeutische processen vanuit eenheidsbewustzijn kunt ‘containen’. Je verdiept het contact met jezelf en de ander, met de maatschappij en de wereld. Door meer en meer vanuit je diepste wezen te leven en steeds minder vanuit je overlevingsstructuren, leer je bewust te resoneren met anderen, waaronder je cliënten en je omgeving, leer je te vertrouwen op de levenspuls van het universele bewustzijnsveld en de synchroniciteit van gebeurtenissen, ook in de wereld.  Je vervolgt je individuele leertherapie en je doet supervisie over je werk met je externe (deels) betalende cliënten op basis van een uitgebreide rapportage. Uiterlijk tijdens het derde jaar rond je de externe HBO Opleiding Medische Basiskennis (MBK-Pro) af bij Con Amore.

Vierde jaar

Het Goddelijke zelf

Het vierde jaar vormt de integratie van alle in de voorgaande jaren geleerde technieken, met als doel deze verder toe te passen in het eigen werkveld en/of de beroepspraktijk van de School of Life Levenstherapeut. Er wordt toegewerkt naar het uitbouwen van de al opgestarte praktijk vanuit een professioneel kader. Je vervolgt je individuele leertherapie en je doet supervisie over je werk met je externe betalende cliënten. Het maken van een uitvoerig cliëntrapport en een mondelinge cliënt/casus presentatie is deel van de afronding van dit jaar. Behalve door het openen van een eigen praktijk voor energetische en lichaamsgerichte Levenstherapie of coaching, ervaar je ook hoe je je geleerde vaardigheden bewust binnen je eigen, of een ander werkveld kan inzetten. Dat kan zijn in teams en organisaties, management, gezondheidszorg, onderwijs, of in de dienstverlenende sfeer om hiermee een bijdrage te leveren aan de nieuwe, maatschappij verbonden wij- cultuur van eenheidsbewustzijn. Het is het jaar van de integratie, voorbij het gewonde zelf naar eenheid. Vraagstelling in dit jaar is: Hoe geef ik, via mijn eigen unieke bijdrage, vorm aan het helpen bij  de restauratie van de fragmentatie in de maatschappij, en het helpen scheppen van eenheid in mijn leef-,werk- en woonomgeving. Door middel van een afstudeerscriptie en een eindpresentatie aan docenten en medestudenten, werk je er naar toe dat inzichten vormgegeven kunnen worden en/of in de praktijk kunnen worden gebracht.

Stageperiode, Masterclass en afstuderen

De laatste periode is de stage, Masterclass en afstudeerperiode. Het is geen gebruikelijk lesjaar zoals daarvoor, maar een periode waarin je stage loopt, een Masterclass Verdieping Therapeutische Interventie van vier dagen volgt, daarover een schrijfopdracht maakt en de periode afsluit met een individuele eindpresentatie aan docenten en medestudenten.