Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opleidingsinstituut:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Docent/Gastdocent Diensten op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante
werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Docent /Gastdocent:
De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon.

Cursist/ Student:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleidingstraject op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opleidingsinstituut en Docent/Gastdocent tot het verlenen van Diensten door Docent/ Gastdocent ten
behoeve van Opleidingsinstituut.

Opleidingsovereenkomst:
Elke afspraak tussen Opleidingsinstituut en Cursist/Student tot het deelnemen aan een opleidingstraject op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en overeenkomsten waarbij door Docent/Gastdocent in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Opleidingsovereenkomst waarbij voor de uitvoering door Opleidingsinstituut derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opleidingsinstituut, Docent/Gastdocent dan wel Cursist/Student zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Docent/Gastdocent zijn niet van toepassing, tenzij Opleidingsinstituut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opleidingsinstituut, Docent/Gastdocent en Cursist/Student treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opleidingsinstituut.

Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden

Na inschrijving ontvangt de student/cursist een schriftelijke bevestiging en factuur. De factuur dient per bank en volledig voorafgaande aan de training te worden voldaan, tenzij door student toestemming voor automatische incasso is verleent. In dat geval zal volgens de overeengekomen termijnen op het inschrijvingsformulier automatische afschrijving plaatsvinden. Na inschrijving heeft student/cursist een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Eventuele annulering door de cursist/student geschiedt uitsluitend schriftelijk.

In geval van annuleren door student van de beroepsopleiding willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot twaalf weken voor aanvang € 180 administratiekosten. Van twaalf weken voor aanvang tot aanvangsdatum € 895 en vanaf de startdatum het volledige deelnamegeld van € 2995.

In geval van annuleren door de deelnemer van de oriëntatieworkshops dan wel de intensieve workshops willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De deelnemer betaalt tot twee weken voor aanvang € 25 administratie- kosten. Van twee weken voor aanvang tot aanvang 75% van de cursuskosten en vanaf de startdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

In geval van annuleren door de student van de Praktische Werken met Psychopathologie (DSM) workshop willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot acht weken voor aanvang € 85. Van acht weken voor aanvang tot aanvangsdatum €250 en vanaf de startdatum het volledige deelnamebedrag van € 595 voor SOL studenten (externe deelnemers betalen € 650).

Annuleringsvoorwaarden en restitutie door opleidingsinstituut.

Opleidingsinstituut kan besluiten een training te annuleren wegens onvoldoende aanmeldingen. Schriftelijk annuleren. Hierover wordt terstond mededeling gedaan aan deelnemer. Restitutie: reeds betaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen na bekendwording van annuleren teruggestort aan cursist.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het lesmateriaal van de cursus, workshop of opleiding waarvoor betaald is mag student/cursist behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Opleidingsinstituut.

Protocol Klachtenreglement.

School of Life streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!

Een gesprek met de betrokken medewerker of docent/gastdocent
leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als cursist/student/klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een cursist/student/klant over de activiteiten en dienstverlening van School of Life.

1.2. Cursist/student/klant
Elke afnemer van een dienst van School of Life.

2. Indienen van een klacht.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw eventuele studiejaar bij School of Life
 • de datum waarop u uw schrijven verstuurt
 • een heldere beschrijving van uw klacht
 • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën vandocumenten die uw klacht verduidelijkenHoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

  School of Life

  Afdeling Klachtafhandeling
  Korte Spaarne 27
  2011 AJ Haarlem

3. Behandeling van uw klacht.
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht.
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Beroepsmogelijkheid.
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke derde partij. School of Life heeft daartoe bij KTNO een collectieve klachtenregeling afgesloten. Deze toetsingscommissie treedt op als onafhankelijke bemiddelaar bij klachten. Het protocol klachtenregeling is te raadplegen via: www.ktno.nl. Ga naar ‘voor therapeuten’. U vind daar de link naar de klachtenregeling.

Deze onafhankelijke derde partij zal worden ingeschakeld om geschillen tussen cursisten/studenten/klanten en School of Life te beslechten. Er kan pas een beroep op de externe juridische beroepsmogelijkheid gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij School of Life en die van de externe KTNO commissie is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

De kosten van het voorleggen van een geschil aan een externe jurist zijn voor rekening van de cursist/student /klant die de klacht indient.
Het oordeel van de externe klachtencommissie is bindend voor School of Life en de indiener van de klacht. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

6. Toezicht en beheer.
Binnen School of Life ziet de studentenmentor toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. Wilt u een beroep doen op de externe juridische beroepsmogelijkheid dan kunt u contact opnemen met de studentenmentor.

Protocol Privacyreglement

Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor School of Life van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. School of Life verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

School of Life verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers, docenten /gastdocenten  en studenten of afgestudeerden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. School of Life gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van cursisten/studenten, toesturen van lesgegevens, het toesturen van nieuws over onze opleiding en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen.

Alle informatie over individuele cursisten/studenten wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien de cursist/student daarvoor schriftelijke toestemming verleent, wordt informatie doorgegeven aan een ingeschakelde derde, zoals een Docent/Gastdocent.

De door derden of uzelf verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen;

School of Life houdt alle informatie over cursisten /studenten die uzelf overdraagt ten behoeve van de uitvoering van de afgesloten opleidingsovereenkomst geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt zonder uw toestemming;

School of Life is verantwoordelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden ingeschakeld;

School of Life houdt zich aan de bepalingen in haar privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft gelden.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid website

School of Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website. Onder werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook wordt onder meer verstaan: defecten, virussen, gegevensverlies en andere onvolkomenheden. School of Life is evenmin aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade door de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Ook is School of Life niet aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door het onderscheppen, manipuleren of door ander oneigenlijk gebruik van informatie die per e-mail of anderszins aan School of Life wordt gezonden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de medewerkers van School of Life.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Privacy Statement

School of Life leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens nadrukkelijk na. Op deze website wordt geen persoonsgerelateerde informatie gepresenteerd tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt informatie niet doorgegeven aan derden, behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen. Indien informatie betreffende uw persoon bij School of Life of een van zijn medewerkers is opgeslagen, zijn passende maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen. U kunt School of Life te allen tijde vragen welke informatie van u aldaar is opgeslagen; in welk geval u binnen vier weken antwoord kunt verwachten. U heeft ook het recht deze informatie te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen, zolang onze wettelijke verplichtingen dat toelaten.

Wijzigingen

School of Life behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.