Tweejarig Traject of Beroepsopleiding Levenstherapeut

Het eerste en tweede jaar staan in het teken van de psychologische, energetische en spirituele diagnostiek van de student zelf. Als School of Life Levenstherapeut kun je een cliënt pas professioneel begeleiden indien je zelf beschikt over een zuiver niveau van zelfinzicht in je eigen functioneren. Het is een intensieve fase van in kaart brengen en therapeutisch toepassen van je eigen bewustzijn, karakterologie, je energie- en afweersysteem en in contact komen met de kern van ieders wezen. Er ligt er een specifieke focus op bewustzijnsontwikkeling, een nieuwe manier van mensen begeleiden,  en healing, reading, coaching en counselingtechnieken. Je oefent deze technieken met interne en externe cliënten en wordt daarin begeleid dmv supervisie.  Ook doe je verplichtte leertherapie tussen de lesblokken in.

Tijdens het tweede jaar volg je tevens de interne 4 daagse training:

 Praktisch Werken met Psychopathologie (PWP).

Gedurende het tweede jaar kunnen studenten besluiten om, in overleg met de mentor, door te gaan met het volledige therapeutische opleidingstraject. Voorafgaand aan, of uiterlijk aan het begin van het derde jaar, start je dan met de externe HBO opleiding Medische Basiskennis ( MBK-Pro) bij Con Amore Opleidingen.

Het vierde jaar, plus stageperiode en de Masterclass Verdieping Therapeutische Interventie, staan in het teken van de verdere ontwikkeling en verdieping van de psychologische, energetische en spirituele dia1gnostiek van zowel de therapeut als de cliënt in relatie tot het Zelf. Deze fase is gericht op het steeds professioneler kunnen toepassen en integreren van je bewustzijn en de geleerde en ervaren technieken. ook schrijf je elk jaar een paper op basis van literatuuronderzoek. Zo word je als School of Life Levenstherapeut uitgenodigd jezelf voorbij de dualiteit te gaan manifesteren en word je een mens die zich bewust is van de onderlinge samenhang van alles wat bestaat en zich in dienst kan stellen van een nieuwe, maatschappij verbonden wij- cultuur. De beroepspraktijk wordt verder uitgebouwd, je schrijft een eindscriptie en je leert de wet van creatie en manifestatie bewust inzetten in je persoonlijke- en professionele leven. Het vijfde jaar is het praktijk – en stagejaar, tevens volg je de 4 daagse Masterclass Therapeutische Interventie die je afsluit met een thesis schrijfopdracht.

Toelatingseisen

Om een praktijk te voeren volgens de normen van de Nederlandse gezondheidsraad en de beroepsverenigingen, moet je zelfstandig kunnen functioneren op HBO niveau. Om in te stromen heb je daarom een HAVO/VWO/MBO4 (HBO) vooropleiding nodig.

Schrijfopdracht

Op de website kun je een inschrijfformulier invullen waarin alle informatie staat die School of Life nodig heeft. Daarnaast toetst School of Life het instapniveau van zelfinzicht waarmee je de opleiding gaat beginnen. Je ontvangt daarvoor een schrijfopdracht, waarin je aan de hand van enkele vragen je jouw levensachtergrond beschrijft, je motivatie, je verwachtingen en je doel met je studie bij School of Life. Daarnaast vragen we je om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Tevens geef je aan of je voorkeur uitgaat naar het tweejarige basistraject van energetische bewustzijnsontwikkeling, of juist naar de volledige therapeutische opleidingsroute van 4,5 jaar met stageperiode, Masterclass en afstuderen als Levenstherapeut.  Met iedereen ( ook met degenen die hun keuze bij aanvang nog niet kunnen of willen maken), volgt tijdens het tweede jaar een studieadviesgesprek met de mentor over een eventueel vervolgtraject.

Intakegesprek

Naar aanleiding van je inschrijving via de website en de schrijfopdracht word je uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden in Haarlem maar voor mensen die erg ver weg wonen, is het mogelijk dit gesprek per Skype te kunnen voeren. School of Life Nederland geeft er de voorkeur aan, als eerste kennismaking, om dit ‘live’ te doen. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 175 inclusief gesprek.

Eerste jaar

Het gewonde zelf

Tijdens het eerste jaar staat zelfdiagnostiek, energiebewustzijn en professioneel handelen van de student zelf centraal. Vanuit verschillende invalshoeken werken we op een intensieve, directe manier met alle facetten van ons energiesysteem. We trainen ons bewustzijn volgens de modellen van de anatomie van gedragsbewustzijn, de transformatie van kindbewustzijn naar volwassen bewustzijn en de zes fasen van spirituele bewustwording. We maken gebruik van verschillende healing- en readingtechnieken, intensief lichaamswerk, ontwikkelingspsychologie, lees- schrijf- en huiswerkopdrachten, ervarings gerichte opdrachten, healingcontact met interne cliënten, voeren van intakegesprekken, chakra assessments, meditaties en visualisaties, een persoonlijk healingplan, individuele therapiesessies, groepstherapie, triades, intervisie en supervisie. Je werkt per kalenderjaar zelf twaalf keer met oefencliënten. Ook doe je minimaal vier maal supervisie over je werk met je cliënten aan de hand van een uitgebreide supervisierapportage.

Tweede jaar

Het gezonde zelf

Daar waar in het eerste jaar een intensief persoonlijk proces op gang wordt gebracht en er volledige absorptie van het lesmateriaal plaatsvindt, integreer je in het tweede jaar de technieken en het bewustzijn op een dieper niveau. Het accent ligt daarom zowel tijdens de lessen als in de inter-en supervisiesessies en de triades op het inter-relationele therapeutische proces en de begeleiding hiervan, met een (nieuwe) eigen verantwoordelijkheid over de transparante communicatie hierover, zowel naar studiegenoten, docenten als cliënten. Je wordt begeleid in de expansie naar het meer-dimensionale bewustzijn. De diagnostiek verlegt zich van IK, tot IK in relatie tot de ander en een nieuwe wij-cultuur wordt geoefend, inclusief het werken met externe cliënten. Je leert actief onderscheid te maken tussen het gewonde zelf en het gezonde zelf, ook bij je cliënten, en je bewustzijn verschuift van het kindbewustzijn naar het toepassen in de praktijk volwassen bewustzijn. We werken met integrale diagnostische healing, reading, coaching en counseling vaardigheden, waarin je via waarnemend bewustzijn zowel de therapeut als de cliënt in jezelf leert observeren. Vanuit de focus op transparante communicatie en het leren conflicten geweldloos aan te gaan en op te lossen, leer je technieken voor het professionele counselinggesprek. Het therapeutisch handelen krijgt binnen de groep meer ruimte en we leren de lesstof in het moment te integreren. Je vervolgt daarnaast met je therapeut je individuele therapiesessies. Ook werk je tijdens het kalenderjaar vijftien keer met externe cliënten. Je doet minimaal vier keer supervisie over je werk met je externe, onbetaalde cliënten op basis van een uitgebreide rapportage. Na afloop van jaar 2 heb je interne 4 daagse training Praktisch Werken met Psychopathologie (PWP) afgerond. Deze laatste wordt intern aangeboden door School of Life in samenwerking met Con Amore. Inschrijven voor PWP uitsluitend via de website van School of Life.

Ook kun je besluiten door te gaan met de vervolgopleiding tot Levenstherapeut. Alvorens toegelaten te worden tot jaar 3 hebben studenten met de mentor een evaluatie-en adviesgesprek over de studievoortgang. Je schrijft je tevens in voor de externe opleiding Medische Basiskennis (MBK-Pro) bij Con Amore Opleidingen. Deze MBK-Pro opleiding dient uiterlijk tijdens het derde jaar te worden voltooid.

Derde jaar

Het transpersoonlijke zelf

Tijdens het derde jaar bouw je verder aan de professionalisering van je verworven reading-, healing-, coaching- en counselingtechnieken uit het eerste en tweede jaar, met het verschil dat opnieuw actief geschakeld wordt naar een hoger bewustzijnsniveau. Naast het bewustzijnsproces over je eigen persoonlijkheid als School of Life Levenstherapeut, onderzoek je nu ook wie je bent als deel van het universele bewustzijnsveld. Je integreert je ego met het transpersoonlijke door je bewust met je goddelijke oorsprong terug te verbinden. Daarmee benoem en ervaar je je plaats als deel van het geheel. De focus ligt op persoonlijk- en professioneel meesterschap en bewuste professionele en transparante communicatie en contact met je cliënten. Je leert werken met de neuronetwerken en programmering van onze hersenfuncties. In het derde jaar wordt een expansie gemaakt naar de verdere voorbereiding op de professionele beroepspraktijk.  Je leert als School of Life Levenstherapeut te werken op een non-duale manier. Je leert hoe je therapeutische processen vanuit eenheidsbewustzijn kunt ‘containen’. Je verdiept het contact met jezelf en de ander, met de maatschappij en de wereld. Door meer en meer vanuit je diepste wezen te leven en steeds minder vanuit je overlevingsstructuren, leer je bewust te resoneren met anderen, waaronder je cliënten en je omgeving, leer je te vertrouwen op de levenspuls van het universele bewustzijnsveld en de synchroniciteit van gebeurtenissen, ook in de wereld.  Je vervolgt je individuele leertherapie en je doet supervisie over je werk met je externe betalende cliënten op basis van een uitgebreide rapportage. Uiterlijk tijdens het derde jaar rond je de externe HBO Opleiding Medische Basiskennis (MBK-Pro) af bij Con Amore.

Vierde jaar

Het Goddelijke zelf

Het vierde jaar vormt de integratie van alle in de voorgaande jaren geleerde technieken, met als doel deze verder toe te passen in het eigen werkveld en/of de beroepspraktijk van de School of Life Levenstherapeut. Er wordt toegewerkt naar het uitbouwen van de al opgestarte praktijk vanuit een professioneel kader. Je vervolgt je individuele leertherapie en je doet supervisie over je werk met je externe betalende cliënten. Het maken van een uitvoerig cliëntrapport en een mondelinge cliënt/casus presentatie is deel van de afronding van dit jaar. Behalve door het openen van een eigen praktijk voor energetische en lichaamsgerichte Levenstherapie of coaching, ervaar je ook hoe je je geleerde vaardigheden bewust binnen je eigen, of een ander werkveld kan inzetten. Dat kan zijn in teams en organisaties, management, gezondheidszorg, onderwijs, of in de dienstverlenende sfeer om hiermee een bijdrage te leveren aan de nieuwe, maatschappij verbonden wij- cultuur van eenheidsbewustzijn. Het is het jaar van de integratie, voorbij het gewonde zelf naar eenheid. Vraagstelling in dit jaar is: Hoe geef ik vorm aan het helpen bijdragen en restaureren van de fragmentatie in de wereld, en het helpen scheppen van eenheid in mijn leef-,werk- en woonomgeving. Door middel van een afstudeerscriptie en een eindpresentatie aan docenten en medestudenten, werk je er naar toe dat inzichten vormgegeven kunnen worden en/of in de praktijk kunnen worden gebracht.

Stageperiode, Masterclass en afstuderen

De laatste periode is de stage, Masterclass en afstudeerperiode. Het is geen gebruikelijk lesjaar zoals daarvoor, maar een periode waarin je stage loopt, een Masterclass Verdieping Therapeutische Interventie van vier dagen volgt, en afsluit met een individuele eindpresentatie aan docenten en medestudenten.