Postadres:

School of Life Coöperatie u.a.
Hannah Arendtweg 113
1349CM Almere

Tel. 023-2047007

Website: www.schooloflife.nl

Examenreglement

A) Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de eindexamens moeten waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de examinator erin bestaat om de bekwaamheid, zowel theoretisch als praktisch, te evalueren die een student / cursist in de opleiding verworven
heeft. Elk eindexamen dient zo te worden georganiseerd dat de student ten volle de kans krijgt die bekwaamheid te bewijzen.

Artikel 2
Het algemene examenreglement is van toepassing op alle eindtoetsen binnen School of Life.

B) Organisatie van de examens

Artikel 3 (examenperiode)
Het eindexamen wordt in het vierde jaar van de opleiding georganiseerd; direct voorafgaand het laatste lesblok.

Artikel 4 (recht op deelname aan de eindexamens)
Studenten in het vierde jaar van de opleiding die voldoen aan de minimumduur die voor de opleiding geldt en een positief resultaat hebben behaald (minimaal V) in de voorliggende opleidingsjaren hebben recht op deelname aan het eindexamen.
Per eindexamenjaar mag een student over eenzelfde opleidingsonderdeel (praktijk of theorie) of een gedeelte van een opleidingsonderdeel niet meer dan tweemaal examen afleggen.

Artikel 5 (eindtoetsen voor opleidingsonderdelen per studiejaar)

Studiejaar één, twee, drie:
De studiejaren één, twee en drie kennen  vier toetsingen per jaar, op formatief en diagnostisch niveau. Overgang naar het daaropvolgende jaar vindt plaats wanneer aan alle toetsingen is voldaan met een voldoende (V)

Herkansingen zijn mogelijk wanneer de student onvoldoende niveau (O) heeft behaald.

Toetsing 1

Formatief / diagnostisch

Deze eerste toetsing vindt plaats op basis van cliëntsessies
tijdens het studiejaar en beschreven in supervisie
rapportages en beoordeeld en goedgekeurd door de supervisor van de student
tijdens  supervisiesessies per studiejaar.

Jaar 1: 12 cliëntsessies; 4 clientverslagen; 4 supervisiesessies

Jaar 2: 15 cliëntsessies; 4 cliëntverslagen; 4 supervisiesessies

Jaar 3: 18 cliëntsessies, 5 cliëntverslagen; 5 supervisiesessies

Jaar 4: 21 cliëntsessies, 6 clientverslagen; 6 supervisiesessies

 

Toetsing 2

Formatief

Minimaal 10 individuele therapeutische sessies met een een externe door School of Life goedgekeurde therapeut. De student levert een door de therapeut afgetekend therapieformulier aan het eind van het jaar aan.

 

Toetsing 3

Summatief / Diagnostisch
Deelname met afsluitend niveau Voldoende voor de interne
4-daagse Training Praktisch Werken met Psychopathologie
(PWP) tijdens het 2de jaar ( voor studenten die de volledige
opleiding willen volgen)

 

Toetsing 4
Voldaan met niveau Voldoende aan externe training Medische
Basiskennis (MBK-Pro), afteronden uiterlijk voorafgaand aan
jaar 4 bij Con Amore Opleidingen of De Energieschool

 

Toetsing 5

Formatief
Een jaarlijkse diagnostische zelfevaluatie over 9 gedefinieerde
therapeutische basisvaardigheden. (zie bijlage)

 

Toetsing 6

Formatief/diagnostisch/summatief

Leerjaren 1,2,3:

4 x per jaar schrijft de student een write-up. Een reflectieverslag over eigen procesmatige thema’s die ervaren zijn tijdens een lesblok. Dit thema wordt gekoppeld aan literatuur en andere bronnen. In alle schrijfopdrachten wordt APA notatie voor het op een juiste wijze citeren, parafraseren,
refereren en voor correcte bronverwijzing toegepast. 3x per jaar wordt dit in een peer to peer uitwisseling behandeld met feedback vanuit medestudenten

1x per jaar wordt de write up voorzien van feedforward van het mentorteam en beoordeeld met O,V of G op zowel inhoudelijk als technisch niveau.

Leerjaar 4:

Eindscriptie op HBO niveau op basis van een literatuuronderzoek

Stage (leerjaar5)

Toetsing 7

Formatief

Jaarlijks individuele presentatie van Persoonlijk Creative Arts
project in jaar 1,2,3

 

Toetsing 8

Diagnostisch/formatief

Casecliënt presentatie tijdens het 4e jaar, op basis van 9 ses-
sies met dezelfde cliënt, een uitgebreid cliëntrapport en een
voldoende afronden van de presentatie

 

Toetsing 9

Deelname 4-daagse Masterclass Verdieping Therapeutische Vaardigheden

Met Interventie met afsluitende thesis schrijfopdracht tijdens 5de
jaar.

 

Toetsing 10

Voldaan aan Praktijk- en Oefenstage tijdens 5de jaar

 

Toetsing 11

Voldoende afgerond Manifestatie Manifest