Visie

Wat is energie
Alles in de natuur heeft een eigen frequentie of trillingsveld. Energie is altijd in ons en om ons heen. Energie is opgebouwd uit atomen en moleculen. De allerkleinste bouwstenen zijn de fotonen, hele kleine lichtdeeltjes, die als golven en deeltjes van licht trillen in een bepaalde frequentie. Hoe hoger en sneller de trilling, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. Om toegang te krijgen tot deze informatie is bewustzijn nodig.

Wat is bewustzijn?
De kwaliteit van iemands bewustzijn bepaalt hoe iemand zijn werkelijkheid ziet. Een verruimd bewustzijn geeft toegang tot hogere universele intelligentie. Bewustzijn verruimen betekent dat de energiefrequentie verhoogd wordt in trilling, waardoor de waarneming en daarmee een werkelijkheid verandert. Door het bewustzijn te verruimen kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Je kan dus zeggen: hoe meer bewustzijn, hoe minder stagnatie. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden zijn om eenheid en harmonie te creëren, zowel op individueel als op collectief en wereld niveau.

Paradigma van eenheid
Wat is het nieuwe paradigma van eenheid.
Een belangrijke uitdaging van deze tijd is de vraag of de mensheid het voor elkaar krijgt om op grote schaal het bewustzijn te verruimen. Vanuit het perspectief zoals het was, wat we het dualistisch wereldbeeld noemen, staat het één tegenover het ander, gaan de belangen van de één boven die van een ander, gaat het niet ontwaakte ego van de één in gevecht met het niet ontwaakte ego van de ander. Dit komt door wetten als oorzaak en gevolg, actie en reactie en de strijd tussen goed en kwaad. Vanuit het perspectief van verruimd bewustzijn is de schepping heel en ondeelbaar en zijn wij allemaal verbonden in hetzelfde web van bewustzijn. Vanuit het nieuwe paradigma is alles één.

Mensbeeld

Het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de visie op het vak van School of Life Levenstherapeut en de opbouw van de opleiding gaat uit van een mens als een samengaan van meerdere dimensies, zowel aardse als spirituele en energetische dimensies. Wij zien de mens als een emanatie van het Goddelijke, als een uitvloeisel van de scheppende kracht die voortkomt uit het Oneindige Niets. Vanuit het Oneindige Niets splitste zich de scheppende kracht van het universum af en zo ontstond het veld van potentie, met de spirituele blauwdruk voor alle creaties. De zielenniveaus die vervolgens ontstonden, werden in feite afsplitsingen van dit kwantumveld van bewustzijn en vormden de brug, via de energielichamen, naar lichaam en geest van de mens.

In ieder afgesplitst niveau van de spirituele dimensies naar de aardse dimensies, verliest het veld aan lichtkracht en bewustzijn. De frequentie van een ziel in een aardse manifestatie is zover gedaald dat in het menselijk bewustzijnsniveau de herinnering aan zijn grotere Zelf grotendeels verloren gaat. Door deze vernauwde realiteit verliest de mens zijn bewuste verbinding met het veld van potentie en met zijn Goddelijke oorsprong en kan er in zijn nieuwe waarneming van beperkte tijd in een beperkte ruimte, vervreemding en isolement in zijn systeem ontstaan. Door zich zijn zelfgenezend vermogen te gaan herinneren, zichzelf, zijn leven en zijn energielichamen te helen en zijn directe verbinding met het Goddelijke te herstellen, kan een mens zijn ware zelf en volle potentieel van mens-zijn op aarde realiseren.