VISIE

Een moderne tempel

Initiaties van de ziel

Door de geschiedenis heen zijn mystici op zoek gegaan naar plekken op aarde waar ze hun initiaties konden doorlopen als ziel. Tijdens een initiatieperiode krijgt de ziel de kans door ervaring te leren en te groeien en ze worden meestal afgerond met een duidelijk aanwezige transformatie in je leven. In deze tijd zijn de mystici en de spirituele meesters ruim aanwezig onder ons. Deze changemakers, pioniers, (ge)leiders en lichtbrengers hebben een specifieke leeromgeving nodig om door hun initiaties heen te gaan.

School of Life wil deze mensen die omgeving bieden: een moderne tempel in de huidige maatschappij. Deze tempel is niet perse gebonden aan ruimte en tijd. Ze is een energetisch veld welke via het netwerk van docenten en deelnemers een levende plek is om je mee te verbinden.

Op deze plek zijn nieuwe blauwdrukken voelbaar die ons als mens ondersteunen om in harmonie met ons hele multidimensionale wezen te leven op aarde. Doordat deze plek gedragen wordt en gecreëerd wordt door een groep mensen die zoveel mogelijk al op deze manier leven is het voorbeeld beschikbaar voor iedereen die zich er tijdelijk of langer mee wil verbinden. Elke initiatie van het individu draagt bij aan de mogelijkheden van het collectief. Naast het oog hebben voor ieders persoonlijke processen stemmen wij ons daarom ook altijd bewust af op de ontwikkelingen en bewegingen in de wereld.

Leren van binnenuit

In onze opleiding begeleiden wij je in het onderzoek naar wie je in essentie bent. Door diepgaand het contact aan te gaan met jezelf en in contact met de ander, kom je steeds meer in aanwezigheid. Doordat jouw aanwezigheid groeit als mens komt de innerlijke wijsheid van je systeem steeds meer tot je beschikking en kun je deze in gaan zetten in je werk en leven. Wanneer je gaat leven vanuit de verbinding met jouw liefdevolle essentie, raak je automatisch andere mensen aan in hun essentie. Zo dragen onze studenten bij aan de transitie naar een meer verbonden en hart gedragen maatschappij.

In onze educatie ligt de nadruk op het leren van binnenuit. De her-verbinding met de eigen heelheid en het openen van de eigen intuïtieve informatiestroom staan centraal. Het ervaringsgerichte karakter van de opleiding maakt dat ook de aangeboden methodieken en theorie op een diepgaande wijze geïntegreerd kunnen worden door de student.

Doordat je met meer van jezelf in verbinding staat en leeft vanuit jouw liefdevolle essentie, kom je meer in verbinding met de wereld om je heen. Jouw menselijke (energie)lichaam is in staat om zich dieper te verbinden met het universele energieveld. Je ervaart jezelf als individu én als een onderdeel van een groter geheel. Wanneer we leven in dit eenheidsbewustzijn ga je de universele wetten van het leven herkennen. Dit zijn geen dogmatische of religieuze regels, maar eerder natuurwetten die je van binnenuit gaat waarnemen en herkennen in de gehele schepping. Deze zogenaamde universele wetten helpen jou om het pad vanuit overleven naar leven te bewandelen.

Her-inneren van het eigen potentieel

Traumaheling

Onze visie op (trauma)heling is tweeledig. In het helingproces hechten wij allereerst veel waarde aan de focus op de heelheid van de mens. Hierbij ligt de nadruk op het laten groeien van de eigen liefde, het her-inneren van het beschikbare potentieel en de her-verbinding met de oorspronkelijke trilling van de ziel in het lichaam. Daarnaast werken we ook direct met die delen waar je als mens uit heelheid bent geraakt. Door bepaalde opgedane (traumatische) ervaringen raken delen van het zelf afgescheiden van de kern. In ons proces naar heelwording zijn we bezig met het her-verbinden met deze afgescheiden delen.

Een van de universele wetten die wij herkennen is dat er automatisch heling ontstaat wanneer er meer liefdevolle aanwezigheid komt in het ( menselijke) systeem. De afgescheiden delen van het zelf ‘voelen’ zich dan veilig genoeg om de beleefde pijn uit het verleden onder ogen te komen en kunnen dan weer terug bewegen naar het geheel. Zo werkt het in de mens maar ook in het collectief. In onze visie op traumaheling en persoonlijke groei staat het belang van (zelf)liefde dan ook centraal.

Wij noemen dit proces: de belichaming van de ziel. Onze studenten leren bij ons om het draagvlak te cultiveren waarin ze zichzelf en de ander de veiligheid kunnen bieden om dit proces moeiteloos en natuurlijk te laten gebeuren.

De belichaming van de multidimensionale ziel

De school van het leven is letterlijk de belangrijkste bron voor de vorming van de student en de levenstherapeut. De student doorleeft de pijnstukken uit zijn eigen leven, krijgt bewustzijn op deze delen en is in staat ze te omarmen en weer in heelwording te brengen tot in de kleinste cellen van het lichaam.

Alleen mentaal bewustzijn verkrijgen op je eigen pijnstukken is onvoldoende om ze volledig te kunnen transformeren en jouw nieuwe bewustzijn te belichamen. Een transformatie start met de positieve intentie van de ziel om te groeien, liefde is nodig om de emotioneel geladen pijnstukken te kunnen doorvoelen en tot slot is het betrekken van lichaamsbewustzijn nodig om de vastgezette energie in het lichaam weer in beweging te krijgen en te transformeren.

De belichaming van de ziel houdt in dat de door (ontwikkelings)trauma afgescheiden delen van de ziel alsnog incarneren tot in het menselijk lichaam. Een fijn afgestemd persoon kan dit proces bewust ervaren als een soort geboorte geven aan een deel van zichzelf. Deze ‘kleine’ incarnaties kan je zien als de vele initiaties die de ziel doorloopt in het menselijke leven. Hoe meer zielsdelen belichaamd worden hoe meer aanwezig de mens wordt. Een groot belichaamd bewustzijn zorgt voor een sterke transmissie van energie. Transmissie is de overdracht van subtiele informatie. Wanneer iemand met transmissie spreekt ervaar je in grote helderheid waar de ander over praat. Je kunt de ervaring voelen en horen met heel jouw systeem. Dit is een hele effectieve manier van kennisoverdracht die voorbij het gesproken en geschreven woord gaat en wij vinden dit een belangrijke kwaliteit van de levenstherapeut en van onze docenten. Wanneer een therapeut een grote transmissie vergaard gedurende zijn opleiding, heeft de cliënt die in contact gaat met hem/haar de mogelijkheid om de lessen die zijn ziel op dat moment wil leren te ontvangen uit het veld van subtiele informatie van de therapeut, oftewel het lichtlichaam.

Mensbeeld

Het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de visie op het vak van School of Life Levenstherapeut en de opbouw van de opleiding gaat uit van een mens als een samengaan van meerdere dimensies, zowel aardse als spirituele en energetische dimensies. Wij zien de mens als een emanatie van het Goddelijke, als een uitvloeisel van de scheppende kracht die voortkomt uit het Oneindige Niets. Vanuit het Oneindige Niets splitste zich de scheppende kracht van het universum af en zo ontstond het veld van potentie, met de spirituele blauwdruk voor alle creaties. De zielenniveaus die vervolgens ontstonden, werden in feite afsplitsingen van dit kwantumveld van bewustzijn en vormden de brug, via de energielichamen, naar lichaam en geest van de mens.

In ieder afgesplitst niveau van de spirituele dimensies naar de aardse dimensies, verliest het veld aan lichtkracht en bewustzijn. De frequentie van een ziel in een aardse manifestatie is zover gedaald dat in het menselijk bewustzijnsniveau de herinnering aan zijn grotere Zelf grotendeels verloren gaat. Door deze vernauwde realiteit verliest de mens zijn bewuste verbinding met het veld van potentie en met zijn Goddelijke oorsprong en kan er in zijn nieuwe waarneming van beperkte tijd in een beperkte ruimte, vervreemding en isolement in zijn systeem ontstaan. Door zich zijn zelfgenezend vermogen te gaan herinneren, zichzelf, zijn leven en zijn energielichamen te helen en zijn directe verbinding met het Goddelijke te herstellen, kan een mens zijn ware zelf en volle potentieel van mens-zijn op aarde realiseren.

Energie & Bewustzijn

Wat is energie
Alles in de natuur heeft een eigen frequentie of trillingsveld. Energie is altijd in ons en om ons heen. Energie is opgebouwd uit atomen en moleculen. De allerkleinste bouwstenen zijn de fotonen, hele kleine lichtdeeltjes, die als golven en deeltjes van licht trillen in een bepaalde frequentie. Hoe hoger en sneller de trilling, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. Om toegang te krijgen tot deze informatie is bewustzijn nodig.

Wat is bewustzijn?
De kwaliteit van iemands bewustzijn bepaalt hoe iemand zijn werkelijkheid ziet. Een verruimd bewustzijn geeft toegang tot hogere universele intelligentie. Bewustzijn verruimen betekent dat de energiefrequentie verhoogd wordt in trilling, waardoor de waarneming en daarmee een werkelijkheid verandert. Door het bewustzijn te verruimen kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Je kan dus zeggen: hoe meer bewustzijn, hoe minder stagnatie. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden zijn om eenheid en harmonie te creëren, zowel op individueel als op collectief en wereld niveau.

Paradigma van eenheid
Wat is het nieuwe paradigma van eenheid.
Een belangrijke uitdaging van deze tijd is de vraag of de mensheid het voor elkaar krijgt om op grote schaal het bewustzijn te verruimen. Vanuit het perspectief zoals het was, wat we het dualistisch wereldbeeld noemen, staat het één tegenover het ander, gaan de belangen van de één boven die van een ander, gaat het niet ontwaakte ego van de één in gevecht met het niet ontwaakte ego van de ander. Dit komt door wetten als oorzaak en gevolg, actie en reactie en de strijd tussen goed en kwaad. Vanuit het perspectief van verruimd bewustzijn is de schepping heel en ondeelbaar en zijn wij allemaal verbonden in hetzelfde web van bewustzijn. Vanuit het nieuwe paradigma is alles één.